De syndicale premie is een sociaal voordeel ten gunste van overheidspersoneelsleden die aangesloten zijn bij een representatieve vakbond, zoals de ACOD.

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie voor het refertejaar X” wordt u ten laatste op 31 maart van het volgend jaar bezorgd. U moet vervolgens dit document ingevuld en getekend aan uw intersectoraal gewest bezorgen.

Meer weten

    De via dit formulier meegedeelde informatie is enkel voor intern gebruik bestemd. ACOD verbindt zich ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw persoonsgegevens altijd inkijken en corrigeren.